Nieuw hart voor Westland

Het masterplan Flora Campus dat is opgesteld door XOOMlab-collega Joost van den Hoek van VANDENHOEK Masterplanners in samenwerking met de gemeente Westland en Felixx Landscape Architects and Planners is lovend ontvangen en 24 mei vastgesteld door de Westlandse gemeenteraad.

Een nieuw hart voor de “Glazen stad”

Flora Campus Westland is de centrale plek binnen Westland waar kennis en innovatiekracht rondom glastuinbouw samenkomen. De plek waar zowel studenten, onderzoekers, starters als gevestigde bedrijven werken aan de groene tuinbouwinnovaties van morgen.

Het masterplan Flora Campus Westland is ontworpen rond het centraal gelegen Florapark dat is omringd door 7 bebouwingsclusters die ieder een specifieke combinatie van functies bevatten. Flora Campus Westland is te beschrijven als een gemengd leer-werk-woongebied gericht op economische thema’s als horti-tech en -health, aangevuld met voorzieningen voor Naaldwijk en Westland en de realisatie van 1250 woningen.

Mondiale positie verstevigen

Om de toonaangevende mondiale positie van Westland binnen de glastuinbouw te verstevigen, moeten de juiste kennis en het juiste talent worden samengebracht. Daarom wordt Flora Campus Westland goed ontsloten voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het gebied wordt ontworpen en ontwikkeld rondom de combinatie van een HOV-knooppunt en een buseiland. Zo kan kennis en talent vanuit de regio makkelijk en laagdrempelig van en naar Westland reizen. Beide worden verbonden met een omvangrijk nieuw centraal gelegen park, het Florapark, als identiteitsbepalend element.

Park als identiteit

Het nieuwe Florapark heeft de entree aan de Middel Broekweg, een historisch lint dat van oudsher een belangrijke fysieke, maar ook sociaal-culturele verbinding is tussen de gemeentelijke kernen in Westland. Het park ligt centraal in het plangebied en maakt met een aantal groene vingers verbinding met de omgeving. Tussen de groene vingers van het park ontstaan diverse bouwvlakken die met clusters van bebouwing in stappen worden gerealiseerd.

Het Florapark heeft als functie verblijven en ontmoeten te faciliteren, en is aantrekkelijk voor zowel wonen als werken en recreëren. Dat wordt bereikt met een mix van wandelpaden, kleine sportvoorzieningen, ruimte voor evenementen, en landschapselementen van water- en groenpartijen.

Groen, Klimaatbestendig en Natuur inclusief

Het Florapark heeft niet alleen een functie voor direct omwonenden, werknemers en studenten, maar levert ook een belangrijk aandeel in de groenvoorziening voor Westland. Het park legt ook nieuwe ecologische recreatieve groenverbindingen op de grotere schaal.

Door het Florapark ontstaat er een nieuwe verbinding tussen het recreatiegebied de Wollebrand aan de zuidoostelijke kant van het plangebied, en het groengebied rond de Naaldwijkse Vaart aan de noordwestelijke kant. Centraal in het Florapark ligt het Hortus Lab als publiekstrekker.

Verdere uitwerking

Nu het masterplan is vastgesteld zullen in de komende maanden verschillende zaken worden geformaliseerd en verder worden uitgewerkt tot concrete (investerings)voorstellen. Te denken valt aan onder andere de samenwerkingsovereenkomst met de betrokken grondeigenaren, de grondexploitatie en verdere uitwerking van stedenbouw, beeldkwaliteit en het bestemmingsplan.

De ambitie is om in  2024 een begin te maken met de uitgifte van de eerste grondposities.

Masterplan Flora Campus is vervaardigd door VANDENHOEK Masterplanners en Felixx Landschapsarchitecten in samenwerking met de Gemeente Westland.